100,0% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam66Nie polecam0

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

 
Szybka wysyłka      |      +48 730 583 079
Znajdź nas   
 

Regulamin Programu Lojalnościowego

I. Postanowienia ogólne

1.   Regulamin Programu Lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów (dalej: Uczestników) z Programu Lojalnościowego Sklepu.

2.   Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a)   Organizator – Bunny Land Sklep ROBSON Robert Furgał z siedzibą w Kisielowie (43-440) ul. Wiejska 70, NIP: 5482106342, REGON 382431505, adres e-mail: kjbunnyland@gmail.com dostępny pod adresem internetowym www.bunnylandsklep.pl

b) Punkty – punkty rabatowe przyznawane na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, za zakupy dokonywane w Sklepie internetowym,

c) Uczestnik – osoba, która dokonała rejestracji konta w Sklepie internetowym, w Programie lojalnościowym uczestniczą tylko ci klienci, którzy założyli konto w sklepie internetowym www.bunnylandsklep.pl

d)   Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. Program nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (...).

e)   Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

f)   Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.bunnylandsklep.pl na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.

g) Panel klienta, Twoje Konto – dostępny w Sklepie internetowym moduł wskazujący m.in. dane klienta oraz wartość posiadanych Punktów.

h) Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II. Zasady udziału w programie lojalnościowym sklepu Sablier

1.   Uczestnik dokonując rejestracji w Sklepie internetowym na zasadach określonych w jego Regulaminie jednocześnie rejestruje się w Programie lojalnościowym prowadzonym przez Organizatora. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu Sklepu internetowego.

2.   Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna i prawna.

3.   Uczestnik, z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym, otrzymuje dostęp do Panelu Klienta, w którym wskazana jest liczba Punktów przysługująca Uczestnikowi.

 

III. Punkty

1.   Uczestnicy nabywając Produkty otrzymują Punkty.

2.   Za każde wydane 1 zł Uczestnik otrzymuje 1 Punkt.

3.   Punkty są przydzielane Uczestnikom wyłącznie od ceny kupionych Produktów, z wyłączeniem ewentualnych kosztów przesyłki lub innych kosztów.

4.   Punkty zostają dopisane do konta Użytkownika w momencie zmiany statusu zamówienia na "przesyłka wysłana".

5.   Uzyskane Punkty pozostają ważne bezterminowo.

6.   Uczestnik może otrzymać Punkty wyłącznie poprzez zakupy dokonywane za pomocą Sklepu internetowego. W szczególności Uczestnik nie otrzymuje Punktów za zakupy dokonane z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych, za zakupy w sklepie stacjonarnym.

7.   Uczestnik może otrzymać 2 Punkty za dodanie opinii pod produktem w Sklepie Internetowym. Punkty zostają przypisane do konta Uczestnika dopiero po akceptacji komentarza przez administratora.

8.   Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości otrzymania Punktów w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Organizatora. Wówczas informacja o braku naliczania Punktów zostanie zamieszczona przez Organizatora w widocznym miejscu na stronie Sklepu internetowego.

9.   W przypadku zwrotu, reklamacji lub nieodebrania zamówienia przez Uczestnika, Punkty, które otrzymał za dane zamówienie zostają odjęte z jego konta.

 

IV. Rabaty i produkty za punkty

1.   Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na:

a) rabaty procentowe na towary dostępne w Sklepie. Zamiana może zostać dokonana poprzez zaznaczenie stosownej opcji podczas procedowania zamówienia, po uprzednim zalogowaniu się w Sklepie.

2.   Wielkość rabatu do odebrania uzależniona jest od zgromadzonych na koncie Uczestnika punktów.

3.  Aktualne progi rabatowe oraz ich wartość punktowa prezentowane są na stronie www.bunnylandsklep.pl/program-lojalnosciowy .

4.   Uczestnik może wykorzystać rabat procentowy w procesie zamawiania towarów za pośrednictwem Sklepu - co jednorazowo spowoduje przyznanie rabatu kwotowego określonego zgodnie z pkt. 2 powyżej.

5.   W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał rabat kwotowy, z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia – punkty podlegają zwrotowi.

 

V. Czas trwania Programu Lojalnościowego

1.   Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 06.05.2022 roku.

2.   Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że:

a) Organizator poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 3 miesięcy wcześniej, tak aby nie naruszać praw nabytych przez Uczestników.

b) Organizator umożliwi Uczestnikom zbieranie punktów aż do zakończenia okresu trwania Programu Lojalnościowego, wymianę pozyskanych punktów na rabaty procentowe.

3.   W przypadku zakończenia Programu - niewykorzystane punkty oraz rabaty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane.

 

VI. Dane osobowe

1.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.

2.   Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;

3.   Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

4.   Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kjbunnyland@gmail.com.

 

VII. Postanowienia końcowe

1.   Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu jest regulamin Sklepu internetowego.
2.   Regulamin obowiązuje od dnia 24.02.2021r.
3.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.

4.   Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.

5.   Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

6.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl